1. czytanie (Dz 2, 1-11)

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

2. czytanie (Ga 5, 16-25)

Owoce Ducha

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Ewangelia (J 15, 26-27; 16, 12-15)

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich opisuje moment zesłania Ducha Świętego na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, który jest uważany za początek Kościoła. Duch Święty zstępuje na nich w formie języków ognia, napełniając ich i umożliwiając im głoszenie wielkich dzieł Bożych w różnych językach, zrozumiałych dla ludzi z różnych narodów i kultur. Jest to potężne przesłanie jedności i powszechności Kościoła, pokazujące, że wiadomość o Chrystusie jest przeznaczona dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia.

Druga lektura z Listu do Galatów prezentuje owoce Ducha Świętego, które są efektem działania Ducha w życiu chrześcijanina. Święty Paweł kontrastuje je z uczynkami ciała, ukazując różnicę między życiem prowadzonym według pożądliwego ciała a życiem w Duchu. Owoce takie jak miłość, pokój, cierpliwość i dobroć stanowią dowód na obecność i działanie Ducha Świętego w życiu wierzących.

Ewangelia według św. Jana ukazuje obietnicę Jezusa, że po Jego odejściu do Ojca, Duch Prawdy, Paraklet, zostanie wysłany do uczniów, aby ich prowadzić i doprowadzić do pełnej prawdy. Duch Święty nie tylko będzie świadczył o Jezusie, ale także objawi uczniom rzeczy przyszłe i doprowadzi ich do głębszego zrozumienia nauczania i misji Chrystusa.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania podkreślają centralną rolę Ducha Świętego w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina. Duch Święty jest obecny, aby prowadzić, umacniać, pocieszać i przemieniać wierzących, umożliwiając im życie według woli Bożej i świadczenie o miłości Chrystusa światu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram