Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 19.10.2023

Słowo na Dziś – 19.10.2023

1. czytanie (Rz 3, 21-30a)

Człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków.

Jest to sprawiedliwość Boża dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który żyje dzięki wierze w Jezusa.

Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez Prawo. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg.

Ewangelia (Łk 11, 47-54)

Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:

«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.

Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia.

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».

Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Listu do Rzymian św. Paweł mówi o usprawiedliwieniu przez wiarę. Oznacza to, że ludzie osiągają usprawiedliwienie i zbawienie nie przez przestrzeganie prawa lub uczynki, ale poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Paweł podkreśla, że zarówno Żydzi, jak i poganie mogą być usprawiedliwieni przez wiarę. Bóg jest Bogiem wszystkich, niezależnie od narodowości. Usprawiedliwienie jest darem od Boga i jest wyrazem Jego sprawiedliwości i miłosierdzia.

W Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie za ich hipokryzję. Oskarża ich o budowanie grobowców prorokom, ale jednocześnie potępia za to, że ich przodkowie zabili proroków. Jezus mówi, że Bóg będzie sądzić to plemię za krew wszystkich proroków, która została przelana od początku świata. Ostrzega także uczonych w Prawie, że zabrali klucze poznania, ale sami nie weszli do królestwa Bożego i uniemożliwiają innym wejście.

Krótka nauka na dziś

Usprawiedliwienie przed Bogiem nie zależy od przestrzegania prawa lub narodowości, ale od wiary w Jezusa Chrystusa. Warto również dążyć do autentycznego życia duchowego i unikać hipokryzji. Jezus przypomina, że wartość naszych uczynków wynika z naszej wiary i miłości do Boga i bliźniego, a nie tylko z formalnych przepisów.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram