1. czytanie (Dz 12, 24 – 13, 5a)

Misja Pawła i Barnaby

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Słowo Pańskie szerzyło się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jeruzalem, zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem.

W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.

Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy, odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich.

A oni, wysłani przez Ducha Świętego, zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich.

Ewangelia (J 12, 44-50)

Przyszedłem, aby świat zbawić

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.

Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić.

Kto Mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się o ważnym momencie w historii Kościoła: o początkach misji Pawła i Barnaby. Duch Święty wyraźnie kieruje społeczność wierzących w Antiochii, aby wyznaczyć Barnabę i Szawła (Pawła) do specjalnego zadania, co podkreśla rolę Ducha Świętego jako przewodnika i inspirowania działań misyjnych Kościoła. Wysyłając ich na misję, wspólnota modli się i pości, ukazując znaczenie modlitwy i postu w życiu Kościoła. Misja ta zapoczątkowuje rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa poza granice Żydowskie, wskazując na uniwersalny charakter misji Kościoła.

Ewangelia według św. Jana przedstawia Jezusa jako światłość świata, która przyszła, aby zbawić świat, a nie go potępić. Jezus podkreśla swoją jedność z Ojcem i fakt, że Jego nauka jest objawieniem woli Bożej, mającą na celu przyniesienie życia wiecznego tym, którzy Jego słuchają i wierzą. Ta nauka Jezusa wskazuje na centralne znaczenie wiary w Niego jako drogi do życia w świetle i uniknięcia ciemności niewiedzy oraz grzechu.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań podkreśla, że misja Kościoła jest prowadzona i inspirowana przez Ducha Świętego, i że ma ona charakter uniwersalny, skierowany do wszystkich ludów. Pokazuje również, że zbawienie jest dostępne poprzez wiarę w Jezusa, światłość świata, którego nauka prowadzi do życia wiecznego.

Duch Święty kieruje i inspiruje misję Kościoła, prowadząc do jej uniwersalnego wymiaru i zapraszając wszystkich do wspólnoty wiary. Jezus jako światłość świata jest źródłem zbawienia dla tych, którzy przyjmują Jego naukę i żyją w zgodzie z wolą Ojca, prowadząc do życia wiecznego.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram