1. czytanie (Pwt 4, 32-34. 39-40)

Bóg jest jeden

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak powiedział do ludu: «Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg».

2. czytanie (Rz 8, 14-17)

Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy to po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

Ewangelia (Mt 28, 16-20)

Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy Jednak wątpili.

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu Mojżesz przypomina ludowi o wyjątkowych działaniach Boga, które wykazały Jego jedność i wszechmoc. Opowiada o niespotykanych wydarzeniach, przez które Bóg objawił się ludowi Izraela, podkreślając, że nie ma innego Boga poza Nim. To przypomnienie o tym, że należy żyć zgodnie z Jego prawami, by cieszyć się Jego błogosławieństwem.

W drugim czytaniu św. Paweł mówi Rzymianom, że dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy dziećmi Bożymi i dziedzicami Jego chwały. Duch przybrania za synów pozwala nam nazywać Boga „Abba, Ojcze” i daje nam pewność, że jako Jego dzieci mamy nadzieję na współdziedziczenie z Chrystusem.

Ewangelia według św. Mateusza to z kolei relacja z misji, jaką Jezus powierza swoim uczniom przed Wniebowstąpieniem. Nakazuje im iść i nauczać wszystkie narody, udzielając chrztu w imię Trójcy Świętej. Obiecuje przy tym swoją obecność „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Krótka nauka na dziś

Z tych czytań wynika nauka o mocy i obecności Boga w naszym życiu. Przypominają one, że jesteśmy wezwani, by żyć zgodnie z Jego wskazaniami, pamiętając o Jego jedności i wszechmocy, a także o naszej tożsamości jako dzieci Bożych. Jezus zaprasza nas do udziału w Jego misji, dając nam przy tym zapewnienie o swojej ciągłej obecności i wsparciu.

Żyjmy w zgodzie z Bożymi prawami, pamiętając o naszej wyjątkowej tożsamości jako dzieci Bożych, i bądźmy świadkami Jego miłości w świecie, ufając, że Jezus jest z nami każdego dnia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram