1. czytanie (Dz 13, 44-52)

Apostołowie zwracają się do pogan

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W następny szabat po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”».

Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj.

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.

Ewangelia (J 14, 7-14)

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się o ważnym przełomie w misji Pawła i Barnaby. Gdy spotkali się z oporem ze strony Żydów w Antiochii Pizydyjskiej, zdecydowali odważnie zwrócić się do pogan, wypełniając w ten sposób nakaz Jezusa, by być światłem dla narodów i przynieść zbawienie aż po krańce ziemi. Reakcja pogan była entuzjastyczna – przyjmowali oni słowo z radością, co podkreśla uniwersalny charakter przesłania Ewangelii i otwiera nowy rozdział w historii Kościoła. Konflikt z Żydami i wygnanie apostołów z miasta nie zatrzymało rozprzestrzeniania się wiary; wręcz przeciwnie, Paweł i Barnaba kontynuowali swoją misję z jeszcze większym zapałem, napełnieni Duchem Świętym i radością.

Ewangelia według św. Jana przedstawia rozmowę Jezusa z Filipem, która ujawnia głębokie połączenie między Jezusem a Ojcem. Jezus tłumaczy, że widząc Go, widzi się Ojca, ponieważ On i Ojciec są jedno. Podkreśla to, że Jezus jest ostatecznym objawieniem Boga i przez wiarę w Niego można doświadczyć życia wiecznego i moc dokonywania dzieł w imię Jezusa. Ta obietnica mocy działania w imię Jezusa podkreśla, że misja chrześcijańska jest kontynuowana przez Jego uczniów, którzy są wezwani do bycia Jego świadkami w świecie.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań podkreśla, że Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie czy przekonania wcześniejsze. Misja Kościoła, wspierana przez Ducha Świętego, ma charakter uniwersalny i przynosi życie i nadzieję tam, gdzie jest głoszona. Relacja Jezusa z Ojcem i obietnica Jego obecności w życiu wierzących stanowi fundament wiary i motywację do działania w Jego imieniu.

Apostołowie, napotkawszy opór, odważnie rozszerzają misję Kościoła na pogan, co podkreśla uniwersalność przesłania Ewangelii i działania Ducha Świętego wśród wszystkich narodów. Jezus objawia się jako droga do Ojca, obiecując, że wiara w Niego umożliwia uczestniczenie w Jego misji i dokonywanie dzieł w Jego imieniu, przynosząc chwałę Ojcu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram