Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 31.01.2024

Słowo na Dziś – 31.01.2024

1. czytanie (2 Sm 24, 2. 9-17)

Pycha Dawida i kara

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Rzekł król Dawid do Joaba, dowódcy wojsk, który był z nim: «Przebiegnij wszystkie pokolenia Izraela od Dan do Beer-Szeby i policzcie ludzi, abym się dowiedział, ile liczy naród». Joab przekazał królowi liczbę spisanej ludności. Izrael liczył osiemset tysięcy wojowników dobywających miecza. Juda zaś – pięćset tysięcy ludzi. Serce Dawida zadrżało, dlatego że zliczył lud. Dawid zwrócił się do Pana: “Bardzo zgrzeszyłem tym, czego dokonałem, lecz teraz, o Panie, daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie”. Gdy Dawid wstał nazajutrz rano, słowo Pańskie następującej treści zostało skierowane do proroka Gada, „Widzącego” Dawidowego: “Idź i oświadcz Dawidowi: Tak mówi Pan: Przedstawiam ci trzy możliwości. Wybierz sobie jedną z nich, a Ja ci to uczynię”. Gad udał się do Dawida i przekazał mu następujące oświadczenie: “Czy chcesz, by w tej ziemi nastało siedem lat głodu, czy wolisz przez trzy miesiące uciekać przed wrogiem, który cię będzie ścigał, czy też przyjść ma na twój kraj zaraza trwająca trzy dni? Pomyśl i rozpatrz, co mam odpowiedzieć Temu, który mnie posłał”. Dawid odpowiedział Gadowi: “Jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę!” Zesłał więc Pan na Izraela zarazę od rana do ustalonego czasu. Umarło wtedy z narodu od Dan do Beer-Szeby siedemdziesiąt tysięcy ludzi. Anioł wyciągnął już rękę nad Jerozolimą, by ją wyniszczyć; wtedy Pan ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do anioła, niszczyciela ludności: “Wystarczy! Cofnij rękę!” Anioł Pański znajdował się obok klepiska Arauny Jebusyty. Dawid, widząc, że anioł zabija lud, wołał do Pana: “To ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? Niech Twoja ręka obróci się raczej na mnie i na dom mego ojca!”

Ewangelia (Mk 6, 1-6)

Jezus lekceważony w Nazarecie

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: “Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: “Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego dostarczają nam dwóch bardzo ważnych przesłań.

Pierwsze czytanie opowiada o królu Dawidzie, który zdecydował się przeprowadzić spis ludności w Izraelu. Po wykonaniu tego zadania, Dawid zdał sobie sprawę, że jego działanie było grzechem i wyraził skruchę przed Bogiem. W odpowiedzi, Bóg przedstawił Dawidowi trzy formy kary, z których Dawid miał wybrać jedną. Dawid, zdając sobie sprawę z miłosierdzia Bożego, wolał polegać na łasce Boga niż na łasce ludzi. Niestety, wybór Dawida spowodował zarazę, która przyniosła śmierć wielu ludziom. Jednak, gdy Bóg widział cierpienie ludzi, okazał litość i zatrzymał zarazę.

Z tego czytania możemy wyciągnąć naukę o skutkach naszych decyzji i o tym, jak ważne jest, abyśmy zawsze szukali wskazówek Bożych i byli gotowi przyznać się do błędów. Uczy nas to również o miłosierdziu Bożym, które jest zawsze gotowe nas przyjąć, gdy okazujemy skruchę.

Drugie czytanie mówi o wizycie Jezusa w swoim rodzinnym mieście. Mimo że Jezus nauczał i czynił cuda, mieszkańcy miasta, znający Go od dzieciństwa, nie potrafili uwierzyć w Jego boską misję. Jezus wyraził smutek z powodu ich niedowiarstwa i ograniczył swoje cuda w tym miejscu.

To czytanie uczy nas o otwartości serca na Boże działanie, nawet jeśli wydaje się nam ono niezrozumiałe lub nieoczekiwane. Pokazuje również, jak łatwo jest przegapić coś cudownego z powodu uprzedzeń i ograniczeń naszego myślenia.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, dzisiejsze czytania uczą nas o potrzebie skruchy i otwartości na Boże prowadzenie oraz o tym, że Bóg jest miłosierny i zawsze gotowy przyjąć nas z powrotem, gdy przyznajemy się do naszych błędów.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Przyznawaj się do błędów i ufaj w miłosierdzie Boże, pozostając otwartym na Jego działanie w życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram