1. czytanie (So 3, 14-17)

Pan jest pośród ciebie

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!». Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości.

Ewangelia (Łk 1, 39-56)

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

Wtedy rzekła Maryja:

«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Streszczenie Słowa

Czytania dzisiejsze przynoszą nam przesłanie o obecności Boga wśród swojego ludu i radości, która z tej obecności płynie. W pierwszym czytaniu, prorok Sofoniasz zachęca mieszkańców Jerozolimy do radosnego śpiewu, ponieważ Pan jest pośród nich i odsunął od nich niebezpieczeństwo. To przesłanie jest wezwaniem do ufności w obliczu trudności, pamiętając, że Bóg jest z nami, gotowy nas ratować i otaczać miłością.

W Ewangelii według św. Łukasza, mamy opis Nawiedzenia, kiedy Maryja, wypełniona Duchem Świętym, odwiedza Elżbietę. Ich spotkanie jest pełne radości i wzajemnego błogosławieństwa. Maryja w swoim Magnificat wyraża swoją wdzięczność i radość z obecności Boga w jej życiu, który dokonuje wielkich rzeczy i pamięta o swoim miłosierdziu.

Krótka nauka na dziś

Z tych fragmentów płynie dla nas nauka o radości i ufności, jaką powinniśmy żywić, wiedząc, że Bóg jest z nami. Powinniśmy również, podobnie jak Maryja, dzielić się tą radością z innymi, pamiętając o miłosierdziu Boga, które jest z nami przez wszystkie pokolenia.

Niech radość z obecności Boga w naszym życiu będzie źródłem naszej siły i pokrzepienia. Pamiętajmy, by tę radość dzielić z innymi, będąc świadkami Jego miłości i miłosierdzia w świecie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram